Αφιερωμένο στους απανταχού Κουβελαίους

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Βελτίωση δρόμου Κούβελα - Διάσελλα

 
Το έργο αφορά στη βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων της δημοτικής οδού από την Τ.Κ. Κούβελα έως διασταύρωση με την 7η Ε.Ο και για συνολικό μήκος 4+060,03 χλμ.,προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαίο πλάτος καταστρώματος της οδού. Στα πλαίσια αυτά προβλέπονται χωματουργικές εργασίες βελτίωσης με μικρές διαπλατύνσεις, κατασκευή σωληνωτών οχετών, εργασίες υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας, ασφαλτικά, κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, διαγραμμίσεις, σημάνσεις κτλ. Συγκεκριμένα τα τεχνικά στοιχεία του έργου είναι τα εξής:

- Διαπλατύνσεις του καταστρώματος με επιδιωκόμενο πλάτος οδού 6,50 μ. και χωμάτινο έρεισμα 1,50μ.
- Κλίσεις πρανών 2:3 σε επίχωμα και 3:1 ή 3:2 σε όρυγμα.
- Κατασκευή επενδενυμένων τάφρων τριγωνικής διατομής.
- Επίκλιση της οδού σε ευθυγραμμία 2,50 %
- Πάχος οδοστρώματος 0,40 μ. εκ των οποίων 0,05 μ. η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, 0,05 μ. η ισοπεδωτική στρώση, 0,10μ. βάση οδοστρωσίας και 0,20 μ. υπόβαση (αποτελούμενη από 2 στρώσεις 0,10μ)
- Κατασκευή σωληνωτών οχετών (Φ 800 και Φ 1000) : 8 τεμάχια
- Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης


Προϋπολογισμός του έργου
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε  3.350.000,00 Ευρώ και αναλύεται ως εξής

Δαπάνη Εργασιών:
1.960.158,83
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%):

352.828.59€

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε. 18%):


346.948,11

Αναθεώρηση:


63.641,71 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 626.422,76
Σημάνσεις – διαγραμμίσεις – στηθαία ασφαλείας

Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: